KLIMANØYTRAL OG CO2-VENNLIG ENERGI PÅ GJENNESTAD

Bakgrunn

Gjennestad har i over 40 år vært i overkant interessert i energiøkonomisering. Forbruket av energi har alltid vært stort. Det startet med tungolje som viktigste energibærer. Så kom lettolja på 70-tallet og LPG (gass) på 90-tallet. I 2009 markerte vi et skille da vi med ENOVA-støtte startet et forsøk med gassifisering hvor vi brant flis som i knottgeneratorer under krigen. Dette førte så til et moderne flisfyringsanlegg montert i 2013. Vi har en nærvarme-ledning som er 1 km lang og mater et oppvarmet areal på drøyt 30 000 m2. Bygningsmassen består av  veksthus, hagesenter, skole- og internatbygninger, verksteder og kontorbygninger.

Strøm er en høyverdig energiform som ikke bør brukes til oppvarming. Derimot er skogsbrensel en ressurs som ofte blir liggende igjen i skogen og råtne. Når det råtner i skogen slippes det ut lik mengde CO2 som når vi brenner det i et flisfyringsanlegg.

Biobrenselanlegg

I perioden da vi brukte LPG (gass) til oppvarming på Gjennestad, hadde vi et årsforbruk på ca 400 tonn. Det tilsvarte et utslipp på 1 100 tonn CO2- ekvivalenter. I dag er forbruket av LPG så godt som erstattet av kortreist skogsflis. Klimanøytral flis erstatter fossil gass. CO2-reduksjonen tilsvarer å la 600 personbiler stå stille i 1 år. Biobrenselanlegget produserer nå 4 000 000 kWh/år.

Solfangeranlegg

I 2006 monterte vi et solfangeranlegg på 160 m2 på skolens gymsaltak. Vi produserer ca 20 000 kWh/år som blant annet brukes til å varme opp dusjvannet i skolens internater.

Solcelleanlegg

I 2017 monterte vi et solcelleanlegg på et av skolens klasserom og et solcelleanlegg på kjølelageret på til sammen 393 m3. Produksjon: 63 000 kWh/år. 100% av energien brukes internt og momentant.

Varmepumper

Vi har montert flere mindre varmepumper på Gjennestad. Videre har vi en større industriell ”luft til vann” varmepumpe i veksthus som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Denne energien benyttes så igjen neste natt.

El-kjøretøyer

I 2016 gjorde vi endringer i kjøretøyparken. Vi byttet ut  3 fossilbiler med elbiler. I tillegg har vi 3 stk el-moped-transportere i FDV-avdelingen som går inne på skolens eiendom. I 2017 installerte vi 1 stk hurtiglader, og 2 stk semihutigladere for elbil. I 2019 ble det i tillegg installert 1 stk lynlader.

Vi er i dag  klimanøytral på oppvarming!

Søk nå knapp