Fra tungolje til grønn energi!

Gjennestad tar grønn energi på alvor med klimanøytral og CO2-vennlig drift.

Bakgrunn

Gjennestad har i over 40 år vært i overkant interessert i energiøkonomisering. Som et ledd i vår miljøsatsning ble Gjennestad sertifisert som Miljøfyrtårn i 2015. Sertifiseringen forplikter for flere deler av driften, blant annet HMS, avfallshåndtering og oppvarming.

Forbruket av energi har alltid vært stort på Gjennestad. Det startet med tungolje som viktigste energibærer, så kom lettolje på 70-tallet og LPG (gass) på 90-tallet. I 2009 markerte vi et skille da vi med ENOVA-støtte startet et forsøk med gassifisering hvor vi brant flis, som i knottgeneratorer under krigen. Dette førte til et moderne flisfyringsanlegg montert i 2013. Vi har en nærvarmeledning som er 1 km lang og mater et oppvarmet areal på drøyt 30 000 m2. Bygningsmassen består av veksthus, hagesenter, skole- og internatbygninger, verksteder og kontorbygninger.

Strøm er en høyverdig energiform som ikke burde brukes til oppvarming. Skogsbrensel, derimot, er en ressurs som ofte blir liggende igjen i skogen og råtne. Når virket råtner i skogen slippes det ut lik mengde CO2 som når vi brenner virket i et flisfyringsanlegg.

Biobrenselanlegg

I perioden da vi brukte LPG (gass) til oppvarming på Gjennestad, hadde vi et årsforbruk på ca 400 tonn. Det tilsvarte et utslipp på 1 100 tonn CO2- ekvivalenter. I dag er forbruket av LPG så godt som erstattet av kortreist skogsflis. Klimanøytral flis erstatter fossil gass. CO2-reduksjonen tilsvarer at 550 personbiler står stille i ett år. Biobrenselanlegget produserer nå 4 000 000 kWh/år.

Solfangeranlegg

I 2006 monterte vi et solfangeranlegg på 160 m2 på skolens gymsaltak. Vi produserer ca 20 000 kWh/år som blant annet brukes til å varme opp dusjvannet i skolens internater.

Solcelleanlegg

I 2016 monterte vi et solcelleanlegg på et av skolens klasserom. Produksjon: 9 000 kWh/ år. I 2017 monterer vi ytterligere to anlegg på hver 12 000 kWh/år, som til sammen gir en årsproduksjon på ca 30 000 kWh/år.

Varmepumper

Vi har montert flere mindre varmepumper på Gjennestad. Videre har vi en større industriell ”luft til vann”-varmepumpe i veksthuset, som høster overskuddsenergi fra sol og lysarmaturer og lagrer energien i et vannbasseng. Energien benyttes igjen neste natt.

El-kjøretøyer

I 2016 gjorde vi endringer i kjøretøyparken. Vi byttet ut tre fossilbiler med elbiler. I tillegg har vi tre elmoped-transportere i FDV-avdelingen som brukes inne på skolens eiendom.

Vi er i dag svært nærme vårt mål om å bli klimanøytral på oppvarming!

Søk nå knapp