Etiske retningslinjer for leverandører og egen virksomhet

Alle skal respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

1. Miljø og klima

GD ønsker å være en samfunnsansvarlig aktør som tar ansvar for miljø og klima. Leverandører som kan dokumentere miljøsertifiseringer prioriteres. Vi velger mer miljøvennlige produkter selv om pris er noe høyere og andre kvaliteter er tilnærmet lik.

2. Tvangsarbeid/slavearbeid

Det skal ikke forekomme noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.

Arbeidere skal ikke måtte levere fra seg depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver, og skal fritt kunne avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

3. Barnearbeid

Leverandører skal ikke benytte seg av barnearbeid. Med «barn» skal forstås en person som er under 15 år, under minimumsalder for avslutning av obligatorisk skolegang eller under den lovlige sysselsetningsalderen i det aktuelle landet. Hvis leverandører benytter arbeidere yngre enn 18 år, skal leverandøren kunne dokumentere at arbeideren ikke utfører helseskadelig eller farlig arbeid, inkludert overtid og nattskift.

I Norge kan barn mellom 13 og 15 år utføre lett arbeid dersom det ikke er i konflikt med skolegang og lovverket for øvrig.

4. Organisasjonsfrihet

GDs leverandører skal sikre og anerkjenne retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. Leverandører skal respektere arbeidstakernes rett til å etablere eller slutte seg til fagforeninger eller ansattorganisasjoner. Ansatte skal ha rett til å forhandle kollektivt, uten frykt for trusler eller represalier. Leverandører skal ikke diskriminere de ansattes representanter eller fagforeningsmedlemmer, som skal ha adgang til å utføre sitt arbeid som representanter på arbeidsplassen.

5. Diskriminering

Det skal ikke forekomme ulovlig forskjellsbehandling eller diskriminering når det gjelder ansettelse, avlønning, opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, sivil status, seksuell legning, fagforeningsarbeid eller politisk tilhørighet.

6. Ansettelsesvilkår og arbeidstid

Leverandører skal avlønne sine arbeidstakere i samsvar med enhver nasjonal lovmessig standard for minimumslønn. Lønnen skal være skriftlig avtalefestet og overføres til de ansatte til avtalt tid. Leverandører skal sikre at alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler som beskriver ansettelsesvilkårene på et språk som den ansatte forstår. Avtalen skal inneholde informasjon som er påkrevd i henhold til nasjonal lovgivning og som et minimum inneholde informasjon om stilling, arbeidssted, lønn, arbeidstid, ukentlige hviledager og lovmessig ferie.

Leverandører skal sikre at lovpålagte arbeidstidsbestemmelser overholdes og arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller tariffavtale. Pålagt overtidsarbeid skal være begrenset og leverandører skal sikre at ansatte samtykker til eventuelt overtidsarbeid.

7. Helse, Miljø og sikkerhet

Leverandører skal sørge for, og opprettholde et sikkert arbeidsmiljø i samsvar med gjeldende lovgivning og oppmuntre til god praksis innen helse og sikkerhet.

8. Etisk forretningsvirksomhet

Det forventes at alle parter opptrer etisk, forsvarlig, rettferdig og profesjonelt. Lover som regulerer virksomheten skal respekteres. Skade av mennesker, miljø og Gjennestads omdømme skal unngås.

Vi har nulltoleranse for korrupsjon, og bestikkelser skal ikke forekomme mellom oss og våre forretningsforbindelser. Våre leverandører skal ta avstand fra alle former for korrupsjon og skal overholde lover og regler knyttet til bestikkelser, korrupsjon, anti-hvitvasking, bedrageri og annen ulovlig forretningsvirksomhet. 

På Gjennestad skal det ikke praktiseres særfordeler for enkeltansatte. F.eks ekstra rabatt for daglig leder eller styreleder. Tjenester som involverer elevpraksis skal ikke utføres til styreleder, daglig leder eller egen avdelingsleder.

Gjeldende skatteregler skal følges og det skal ikke bidras til skatte- og avgiftsunndragelser, eller på annet vis tilegnes offentlige midler urettmessig. 

Det forventes at det foreligger interne varslingsrutiner for kritikkverdige forhold som er kjent for ansatte.

9. Etterlevelse og dokumentasjon

Som en del av vår oppfølging av leverandører kan vi kreve egenerklæringer, evt uavhengig tredjepartskontroll. Vi forventer at våre forbindelser er behjelpelige med å fremlegge nødvendig dokumentasjon ved behov.

Ved eventuell manglende etterlevelse eller brudd på retningslinjene, vil vi be om at forhold rettes opp og dokumenteres etter fastsatt frist. Ved manglende retting eller grove brudd forbeholder vi oss retten til heving av kontrakt og avslutte forretningsmessige forhold.

Søk nå knapp