Ivaretakelse av åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon. Loven pålegger Gjennestad Drift (GD) en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Loven innebærer også at GD må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet GD gjør for å sikre dette.

Beskrivelse av virksomheten

Formål for Gjennestad Drift slik det står i vedtektene:

  • Drive virksomhet som gir relevant praksis og gode rammer for elevene i vgs.
  • Møte alle mennesker med gode verdier og fremme sunn kristen tro. 
  • Forvalte eiendom og verdier i et langsiktig perspektiv. 

Gjennestad Drift, org.nr. 969773589, er en forening eid av Normisjon. Virksomheten ble opprettet i 1946. Vi står i en Haugiansk tradisjon der skaperevne og arbeidsglede er sentrale begreper. Gjennestad videregående skole ble etter pålegg fra Fylkesmannen i Vestfold skilt ut fra Gjennestad Drift og har siden 2007 vært egen juridisk enhet. Gjennestad Drift eier Gjennestad barnehage som har tilhold på Gjennestad og eget ansvarlig styre.

Gjennestad Drift driver sin virksomhet i nær tilknytning til Gjennestad videregående skole. Vi samarbeider tett og gir blant annet praksisopplæring i fag som Gartner, Anleggsgartner, Tømrer og Salg og reiseliv.

Gjennestad Drift består av flere avdelinger, alle lokalisert med adresse Gjennestadtunet, 3160 Stokke:

Hagesenteret selger alt av planter og utstyr til hus og hage.

Veksthusene produserer planter til pryd og krydderurter til mat.

Anleggsgartneravdelingen leverer anleggsgartnertjenester i hele Vestfold.

Byggfagavdelingen leverer tømrertjenester.

Friland disponerer dyrket mark for korn- og grønnsaksproduksjon.

Teknisk gruppe driver vedlikeholds- og serviceoppdrag internt på Gjennestad Drift. 

Husholdningen sørger for servering av mat til Gjennestad videregående skole.

Administrasjon/Teknisk – Drift og utleie av bygningsmasse, felles administrasjon/tjenster for alle avdelinger.

Gjennestad Drift har vært Miljøfyrtårnbedrift siden 2014 hvor det stilles etiske og definerte krav til vår drift og våre leverandører. I løpet av et år kjøper Gjennestad Drift inn varer og tjenester for mellom 70 og 90 millioner. Dette innebærer risiko av varierende art.

Vi ønsker å være en ansvarlig samfunnsaktør. Vi har årlig 5-10 lærlinger og har et godt samarbeid med NAV for å hjelpe personer tilbake til arbeidslivet. 

Våre ansatte lønnes ihht KS lønnstabell, og vi mener at de ansatte vises respekt for den de er og arbeidet som de utfører. De fleste er norskættede, men vi har også ansatte fra Sverige, Danmark, Polen, Latvia, Bulgaria med flere som vi ser passer fint inn i arbeidsstokken. De ansatte representerer flere retninger innen tro og tanke. Dette krydrer fellesskapet og fører sjelden til problemer i vår arbeidsdag. Sesongarbeidere er lønnet høyere en minimumssats for ferie- og innhøstingshjelp i jordbruk og gartneri (allmenngjort tariff).

Våre samspillsregler er som følger:

  • Det er lov å gjøre feil
  • Bruk gavene dine 
  • Det bør være noen som er uenige fram til avgjørelsen tas
  • Tenk langsiktig

Hvordan jobber vi for å ivareta åpenhetlovens krav

Årlig gjøres det aktsomhetsvurderinger for følgende områder:

-hvordan vi som bedrift overholder lovens krav

-hvordan våre leverandører overholder lovens krav

Disse danner grunnlag for en årlig redegjørelse som styrebehandles.

Se vår redegjørelse om aktsomhetsvurderinger : Her

Våre etiske retningslinjer for levereandører og egen virksomhet: Her

Søk nå knapp